01

ما می خواهیم از این فرصت استفاده کنیم و به جامعه بپیوندیم و بشنویم که علایق و مشکلات عمده آنها چیست.