راه یابی پروژه شرکت شیوه به مرحله نهایی فستیوال ملی معماران و کارفرمایان

پروژه مرکز نوآوری غذا که در محل سیلوهای شرکت غله به انجام رسیده بود به مرحله نهایی فستیوال ملی معماران و کارفرمایان راه پیدا کرد.

Add Your Comment