پراکندگی جغرافیایی شرکت ها

پس از گذشت هفت سال از شروع فعالیت گروه شرکت های دانش بنیان معنا ۱۳ شرکت زیرمجموعه آن با در پهنه جغرافیایی استان تهران مشغول فعالیت هستند.

Add Your Comment