علی علیرضایی

“ما بر این باوریم که ، برای اینکه زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را به سطح جدیدی برسانیم ، باید از روش های غیر استاندارد و غیر سنتی در کار خود استفاده کنیم. فردا به انتخاب شما بستگی دارد. و ما بهترین افراد را داریم تا اطمینان حاصل کنیم که ناامید کننده نیست.”